TSURUMI 2” Auto Submersible Pump - 110v
TSURUMI 2” Auto Submersible Pump - 110v 5082810
TSURUMI 2” Auto Submersible Pump - 240v
TSURUMI 2” Auto Submersible Pump - 240v 5082820
2" Layflat Hose 10 Metre for use with the Tsurumi Auto Submersible Pump
2" Layflat Hose 10 Metre for use with the Tsurumi Auto Submersible Pump 5082830